BASF Tape Deck D-3035 Test


 
basf3035-01.jpg


 
basf3035-02.jpg


 
basf3035-03.jpg


 
basf3035-04.jpg