Sony Programm-‹bersicht 1973-74


 
sony73-01.jpg


 
sony73-02.jpg


 
sony73-03.jpg


 
sony73-04.jpg


 
sony73-05.jpg


 
sony73-06.jpg


 
sony73-07.jpg


 
sony73-08.jpg


 
sony73-09.jpg


 
sony73-10.jpg


 
sony73-11.jpg


 
sony73-12.jpg


 
sony73-13.jpg


 
sony73-14.jpg


 
sony73-15.jpg


 
sony73-16.jpg