Micro Seiki

Micro Programm 1975 in all-Katalog
Micro Seiki Katalog 1978
Micro Seiki Katalog 1984
197519781984
Micro DQX-1000